Praktijk voor
Lichaamsgerichte Psychotherapie

De sleutel tot jezelf

Uw privacy

Header small

Voor een goede behandeling en volgens de WGBO (De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Vanaf mei 2018 is de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingevoerd. Deze wet is opgesteld om er voor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens die bewaard worden moeten correct en volledig zijn en alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft verstrekt.

Uw dossier bevat informatie en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier mogelijk gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik (na schriftelijke toestemming van u middels een medische machtiging) heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Met uw expliciete toestemming kan het noodzakelijk zijn om andere hulpverleners te informeren.
Bijvoorbeeld:
• Bij een verwijzing naar een andere behandelaar
• Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
• Een gedeelte van de gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u hier eerst over informeren en expliciet om uw toestemming vragen.


De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard. Dit is volgens de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “Lichaamsgerichte psychotherapie” en de kosten van het consult.

Dit betekent onder meer dat ik:

• Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens
• Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
• Een wettelijke geheimhoudingsplicht heb.